Calendar of Music Events

Urmas Sisask

11.01.2020
Location: Kiwa Tennoz, Shinagawa City, Tokyo, Japan
Time: 17:00

Yuko Yoshioka (piano)
Hiromichi Takagi (narrator)
Yoshiyuki Kanamori (sound design)
Tetsuo Oruga (star images)

Programme:
Urmas Sisask Starry Sky Cycle No. 4 "Equatorial Sky", Op. 155

More info:
Kiwa Tennoz
Yuko Yoshioka
image

Back