Calendar of Music Events

Urmas Sisask

28.09.2019
Location: Kiwa Tennoz, Shinagawa City, Tokyo, Japan
Time: 17:30

Yuko Yoshioka (piano)
Hiromichi Takagi (narrator)
Yoshiyuki Kanamori (sound design)
Tetsuo Oruga (star images)

Programme:
Urmas Sisask Starry Sky Cycle No. 1 "Northern Sky", Op. 10

More info:
Kiwa Tennoz
Yuko Yoshioka
image

Back